Informacje prawne i warunki korzystania z witryny internetowej Symag

Informacje o publikującym

Niniejsza witryna internetowa jest publikowana przez spółkę SYMAG, uproszczoną spółkę akcyjną z jednym akcjonariuszem (SASU) o kapitale 8 019 994,50 EUR, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 391 045 465 oraz, której siedziba znajduje się przy ulicy Anatole France 143, 92300 Levallois-Perret.
Tel. + 33 (0) 1 78 68 20 00.
e-mail odnośnie informacji handlowych : info@symag.com

Numer VAT: FR 743 910 454 65
Dyrektorem publikacji jest pan Christian DUPLAND.
Redaktorem jest pan Philippe GHERARDI.
Witryna jest hostowana przez firmę ITS INTEGRA, której siedziba znajduje się pod adresem 42 Rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt – tel. + 33 (0)1 78 89 35 00.
Witryna, jej różne funkcje oraz karta graficzna zostały opracowane i zrealizowane przez firmy GAYA – NOWA AGENCJA oraz EVE AGENCY.
Witryna jest chroniona prawami własności intelektualnej. Kopiowanie lub przedstawianie całości lub części witryny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Symag jest surowo zabronione i stanowi naruszenie w rozumieniu art. L335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.
W celu uzyskania informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych w ramach korzystania z witryny, zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami korzystania z witryny dostępnymi pod następującym adresem: http : //www.symag.com/fr/mentions-legales.
Zdjęcia: Thinkstock

Ogólne warunki użytkowania

Wersja obowiązująca od 29 maja 2018 r.
 
Dostęp i korzystanie z witryny internetowej Symag, dostępnej pod adresem www.symag.com (zwanej dalej „Witryną”), jej treści i oferowanych na niej usług (zwanych dalej „Usługami”) ) podlegają uprzedniej akceptacji i przestrzeganiu niniejszych ogólnych warunków użytkowania (zwanych dalej „Warunkami”) przez dowolnego użytkownika (zwanego/-ych dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami)”).

Akceptacja

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostęp i / lub korzystanie ze Witryny i / lub Usług oznacza zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania i ich bezwarunkową akceptację.
W przypadku braku zgody lub odmowy odnośnie jednego lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania wszelkiego dostępu i / lub korzystania ze Strony i / lub Usług.

Zawartość Witryny

Celem Witryny jest prezentacja firmy SYMAG, jej działalności oraz produktów i usług oferowanych przez nią i / lub jej potencjalnych partnerów oraz umożliwienie Użytkownikom uzyskania o nich dodatkowych informacji za pomocą formularza kontaktowego (zwanego/-ych dalej „Formularzem/-ami kontaktowym/-i”).
Witryna umożliwia również Użytkownikom sprawdzanie ofert pracy w firmie SYMAG oraz składanie aplikacji pocztą elektroniczną lub składanie spontanicznych aplikacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego bezpośrednio w Witrynie (zwanego/-ych dalej „Formularzem/-ami aplikacyjnym/-i”).
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte w Witrynie mają wyłącznie wartość orientacyjną i nie mogą być uważane za stanowcze i ostateczne oferty handlowe.
Symag zastrzega sobie ponadto prawo do dodawania, usuwania i / lub modyfikowania w dowolnym momencie całości lub części Witryny, niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania i / lub Usług według własnego uznania.

Czas trwania

Niniejsze OWU obowiązują do momentu ich zastąpienia nową wersją zgodnie z warunkami określonymi w poprzednim artykule. Witryna i Usługi są udostępniane Użytkownikom na czas nieokreślony, przy czym Symag zastrzega sobie możliwość zaprzestania ich udostępniania w dowolnym momencie.

Dostęp do Witryny

Witryna jest oferowana Użytkownikom bezpłatnie, poza ewentualnymi kosztami abonamentu, połączenia, dostępu do sieci internetowej lub jakimikolwiek dodatkowymi kosztami pobieranymi przez operatorów internetowych i / lub telefonię komórkową. Użytkownicy w każdym przypadku ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie swojego sprzętu, subskrypcje i dostęp do Internetu.

W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych OWU, Symag może, według własnego uznania, natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia, zawiesić i / lub wypowiedzieć niniejsze OWU, a w konsekwencji zabronić Użytkownikowi dostępu do Witryny i / lub Usług.

Własności intelektualne

Treści chronione na podstawie prawa własności przemysłowej

Nazwy, obrazy, logo lub inne znaki wyróżniające, prezentowane w Witrynie i identyfikujące Symag, jej partnerów lub osoby trzecie czy też ich produkty i usługi są chronionymi treściami zgodnie z prawem znaków towarowych, prawem wzorów i / lub prawem autorskim.

Treści chronione literackimi i artystycznymi prawami własności

Ogólna struktura, treść redakcyjna, teksty, obrazy, dźwięki, filmy lub multimedia, oprogramowanie i bazy danych oraz wszelkie inne treści prezentowane w Witrynie są chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i / lub prawem sui generis wytwórcy bazy danych.

Własność praw do chronionych treści

Firma Symag, jej partnerzy lub osoby trzecie są wyłącznymi właścicielami wyżej wymienionych praw własności intelektualnej do wszystkich treści prezentowanych w Witrynie.

Zastrzeżenie praw do chronionych treści

Z zastrzeżeniem restrykcyjnego stosowania wyjątków prawnych, wszelkie użytkowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub przedstawianie, w całości lub w części, dzieł, znaków wyróżniających lub innych treści prezentowanych w Witrynie, w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Symag lub jej partnerów jest zabronione i stanowi cywilne i karne przestępstwo plagiatu.

Ochrona danych osobowych

Użytkownik jest informowany, że dane osobowe w rozumieniu ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. zwanej ustawą „informatyka i swobody” oraz, od momentu wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwane dalej „Rozporządzeniem”) są gromadzone i przetwarzane przez Symag w charakterze administratora danych osobowych.

Gromadzenie i / lub przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania niniejszych Warunków oraz dostarczania Witryny i/lub Usług przez SYMAG.

Uściśla się , że :

 1. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez SYMAG za pośrednictwem Witryny są to dane związane z nawigacją użytkownika w witrynie, w szczególności jego adres protokołu internetowego („IP”), a także informacje gromadzone metodami automatycznego śledzenia („pliki cookie”), które Użytkownik może zablokować na warunkach opisanych w poniższym artykule. Dane te są przetwarzane przez Symag, aby umożliwić dostęp i / lub korzystanie z Witryny i Usług przez Użytkownika oraz w celu ustalenia informacji statystycznych dla Symag;
 2. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez SYMAG za pomocą Formularza Kontaktowego to imię, nazwisko, firma, pełniona funkcja, adres e-mail i numer telefonu podany przez Użytkownika. Dane te są przetwarzane przez Symag, aby umożliwić przetwarzanie próśb/pytań użytkownika złożonych za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz wdrożenie komercyjnych operacji poszukiwawczych przez Symag;
 3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Symag za pośrednictwem Formularza Aplikacyjnego to nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu podany przez Użytkownika oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie przesłane przez Użytkownika i dołączone jako załącznik do wspomnianego Formularza. Dane te są przetwarzane przez Symag, aby umożliwić przetwarzanie aplikacji od Użytkowników złożonych za pośrednictwem Formularza Aplikacyjnego.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez SYMAG są przeznaczone wyłącznie dla firmy Symag.

Dane te są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania, w szczególności:

 1. przez okres dwóch lat w odniesieniu do danych dotyczących nawigacji przez Użytkownika, gromadzonych w Witrynie;
 2. przez okres dwóch lat w odniesieniu do danych użytkownika gromadzonych za pomocą Formularza Kontaktowego;
 3. przez okres dwóch lat w odniesieniu do danych użytkownika gromadzonych za pomocą Formularza Aplikacyjnego.

Obowiązkowy lub opcjonalny charakter odpowiedzi jest podany w Formularzu Kontaktowym i Aplikacyjnym. W przypadku niewypełnienia obowiązkowych pól Symag nie będzie w stanie odpowiedzieć na prośby/pytania Użytkownika.

Użytkownik jest informowany, że ma wszystkie prawa przewidziane w Rozporządzeniu w sprawie danych osobowych, które go dotyczą, a w szczególności następujące prawa:

 • prawo dostępu: możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu twoich danych oraz ich kopię;
 • prawo do sprostowania: jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz w konsekwencji prawo do ich modyfikacji;
 • prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania twoich danych;
 • prawo do sprzeciwu: możesz, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych w celach poszukiwawczych, w tym przetwarzaniu profilującemu, związanemu z tymi poszukiwaniami.
 • prawo do wycofania zgody: jeśli przetwarzanie twoich danych wymagało uzyskania twojej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
 • prawo do przenoszenia: w stosownych przypadkach masz prawo zażądać odzyskania danych, które nam dostarczyłeś lub zażądać, aby zostały one przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to technicznie możliwe.
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do ustalenia wytycznych odnośnie losu jego danych osobowych po jego śmierci.

Z tych praw można korzystać według uznania Użytkownika pocztą elektroniczną kierowaną na adres client.gdpr@symag.com lub pocztą klasyczną na adres Symag, Direction Communication, 100, avenue de Stalingrad, 94800 Villejuif, wraz z kopią jego dowodu osobistego.

Polityka w zakresie plików cookies

Czym jest ciasteczko (cookie)?

Podczas uzyskiwania dostępu do Witryny przez Użytkownika Symag automatycznie rejestruje pewne dane techniczne. Dane techniczne, które mogą zostać zarejestrowane przez Symag w ramach dostępu lub korzystania z Witryny, to adres IP użytkownika (Internet Protocol) oraz informacje związane z konfiguracją (typ urządzenia, przeglądarki itp.) oraz nawigacją (data, godzina, przeglądane strony, występowanie błędów itp.) Użytkownika. Te ostatnie informacje mogą być tymczasowo przechowywane w krótkich plikach tekstowych (zwanych „ciasteczkami”) umieszczanych na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Z zastrzeżeniem plików cookie umieszczanych w Witrynie przez osoby trzecie i opisanych poniżej, okres ważności plików cookie umieszczanych przez Symag wynosi 12 miesięcy.

Jeśli Użytkownik nie akceptuje korzystania z tych plików cookie, musi je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jak ustawić opcje dotyczące plików cookie?
Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się i usunąć zapisywanie plików cookie lub plików cookie już zapisanych na jego komputerze, ustawiając opcje ochrony prywatności swojej przeglądarki internetowej, jak opisano poniżej:

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™ : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20...
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
 
Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane przez Symag?
Symag wykorzystuje techniczne pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Witryny. Te dane techniczne są wykorzystywane wyłącznie w celu zapobiegania błędom lub poprawie warunków dostępu czy też korzystania z Witryny. Symag traktuje te dane w sposób anonimowy, nie dołączając ich do żadnych informacji identyfikujących Użytkownika i nie przekazując ich osobom trzecim.

Witryna korzysta również z plików cookie Google Analytics Audience & Statistics do tworzenia statystyk użytkowania Witryny, które nie są pod bezpośrednią kontrolą Symag. Informacje gromadzone przez pliki cookie Google Analytics są przekazywane i hostowane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z ich polityką prywatności, dostępną pod następującym adresem: 
https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/.

Użytkownik może wyłączyć monitorowanie obsługiwane przez Google Analytics, pobierając moduł uzupełniający, dostępny pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Użytkownik jest informowany, że odmowa i / lub usunięcie niektórych plików cookie może pogorszyć dostęp lub zmienić jakość nawigacji w Witrynie.

Bez uszczerbku dla powyższego, Symag może wykorzystywać te informacje we współpracy z Usługodawcą internetowym Użytkownika w celu identyfikacji Użytkownika, aby spełnić całość lub część niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania lub na żądanie właściwych organów administracyjnych lub sądowych.

Łącza hipertekstowe
Witryna może zawierać łącza hipertekstowe do treści stron trzecich lub stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Firma Symag nie ponosi odpowiedzialności za jakość ani dokładność takich treści ani tych witryn i nie może być uważana za podmiot zatwierdzający, publikujący lub autoryzujący takie witryny lub treści. W związku z tym operatorzy tych witryn ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności za produkty i usługi, które oferują na sprzedaż na swojej stronie, a w szczególności za ochronę konsumentów, sprzedaż on-line, regulacje cenowe, ochronę danych osobowych itp. Symag nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z odwiedzania i korzystania z tych witryn.

Obowiązki
Symag dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostęp i prawidłowe funkcjonowanie Witryny, Usług oraz dokładności zawartych w niej informacji.

Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że Symag dostarcza Witrynę „w aktualnym stanie” i w żaden sposób nie gwarantuje dokładności, zgodności i / lub wiarygodności zawartych w niej informacji. Symag nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i / lub straty, które mogą wyniknąć z tego tytułu dla Użytkownika.

Ponadto firma Symag nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z tymczasowych awarii lub niedostępności Witryny i / lub Usług, w szczególności z powodu:
- winy Użytkownika;
- przypadku siły wyższej w rozumieniu orzecznictwa sądów francuskich, w tym strajków;
- dostępności sieci internetowej i sieci telekomunikacyjnych;
- tymczasowego zawieszenia Witryny i / lub Usług z przyczyn technicznych związanych z aktualizacjami, konserwacją (w tym konserwacją serwerów hostingowych) lub z jakiejkolwiek innej przyczyny technicznej;
- nieautoryzowanego wtargnięcia stron trzecich do Witryny;

Symag zastrzega sobie w tym zakresie prawo do zawieszenia - na mocy prawa i w dowolnym czasie oraz bez powiadomienia - dostępu do Witryny w celu wykonania korekty, aktualizacji, konserwacji lub każdej innej operacji uzasadnionej ograniczeniami technicznymi lub ze względów bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność firmy Symag nie może w żadnym wypadku zostać poniesiona za szkody pośrednie, w szczególności za straty handlowe, moralne i finansowe, w tym za utratę danych, klientów lub zysków spowodowane przez korzystanie z Witryny.

Bezpieczeństwo
Przypomina się, że poufność korespondencji nie jest gwarantowana w sieci Internetowej i do każdego użytkownika należy podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia ochrony jego danych i / lub oprogramowania przed możliwym skażeniem wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem krążącym w sieci Internetowej.

Obowiązujące prawo

Witryna i niniejsze OWU podlegają prawu francuskiemu.
W przypadku braku polubownego rozwiązania, wszelkie spory, które mogą powstać między stronami, będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów właściwości miejscowej sądu apelacyjnego w Paryżu.